Privatlivspolitik

Klint Fonden tager din persondatasikkerhed alvorligt.

Det betyder, at vi overholder de regler, som gælder vedrørende indsamling, registrering, anvendelse, opbevaring og sletning af dine personlysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vores politik er:

1. Advokat Hans Vestergaard er den dataansvarlige

Advokat Hans Vestergaard er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Vores kontaktoplysninger er pt.:
Klint Fonden 
C/O Bonnesen Advokater I/S
Hunderupvej 202 
5230 Odense M
CVR nr.: 11 69 98 98
Telefon: 63141414
Mail: HV@bonnesen.dk 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger. Henvendelse kan ske til kontoret, jf. ovenfor, eller direkte til vores persondataansvarlige, advokat Hans Vestergaard, på tlf. 63141407 eller hv@bonnesen.dk 


2. Typer af oplysninger

For at behandle din ansøgning har vi brug for følgende personoplysninger, som du typisk oplyser i forbindelse med indgivelse af ansøgningen:

  • Kontaktdata; navn og mailadresse
  • Dokumentation for uddannelse og evt. erhvervserfaring. 

Hvis du kommer i betragtning til et legat, vil vi indhente nødvendige oplysninger med henblik på udbetaling til dig, typisk dine kontooplysninger og CPR.nr.

Ovennævnte er det eneste som Fonden er nødt til at have for at kunne behandle ansøgningen, om øvrige oplysninger, som Fonden desuagtet kommer i besiddelse af – se næste afsnit.


3. Hvor har Klint Fonden dine oplysninger fra

Vi indsamler oplysninger fra dig, når du ansøger om et legat. 

Det vil typisk være tale om de under pkt. 2 nævnte oplysninger, som du har valgt at indsende i forbindelse med en ansøgning. I det omfang der er andre oplysninger end de ovenfor anførte vil oplysningerne som altovervejende hovedregel komme fra dig selv og vil blive behandlet som øvrige oplysninger jf. nærmere nedenfor.

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at vurdere, hvorvidt du er berettiget til et legat.. 

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og § 12 i Databeskyttelsesloven, hvorefter vi kan indsamle og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt; i dette tilfælde et legat. 

4. Frivillighed

Når Klint Fonden indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt for at kunne komme i betragtning til et legat hos os. 

Du vil i ansøgningssituationen aldrig være forpligtet til at give os personoplysninger, men konsekvensen kan være at du ikke kan komme i betragtning til legatet. 

5. Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med ansøgning til et legat vil dine personoplysninger ikke blive videregivet. 

Internt i Fonden er adgangen til dine personoplysninger begrænset til de personer, der deltager i udvælgelsesprocessen. Alle er instrueret i fortrolighed og er underlagt retningslinjer for sletning/makulering jf. nærmere pkt. 9.

I tilfælde af efterfølgende tvist vil videregivelse være legitime interesser i at et evt. rets-krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6 i Databeskyttelsesloven (almindelige personoplysninger) og nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databe-skyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og § 7 i Databeskyttelsesloven (for så vidt angår følsomme oplysninger).  

Får du tildelt et legat er vi forpligtet til at oplyse dette overfor SKAT i hvilken forbindelse SKAT oplyses om modtagerens identitet og legatets størrelse.

Det juridiske grundlag for videregivelsen er Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c, idet behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

I tilfælde af efterfølgende tvist vil videregivelse være legitime interesser i at et evt. retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6 i Databeskyttelsesloven (almindelige personoplysninger) og nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databe-skyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og § 7 i Databeskyttelsesloven (for så vidt angår følsomme oplysninger).  

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil den under visse omstændigheder, jf. nærmere pkt. 9, blive lagret elektronisk i vort it-system.

Vi har indgået databehandleraftaler med vore systemleverandører, hvilket betyder, at de alene handler på vegne af Klint Fonden og efter vores instruks.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til egne formål.

Vores databehandlere er underlagt samme strenge sikkerhedsforanstaltninger som Klint Fonden. 

7. Overførsler til modtagere i tredjelande

Vi overfører normal ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at varetage de overfor angivne formål. 

Kommer du ikke i betragtning til et legat vil din ansøgning og herunder alle personoplysninger blive slettet. 

Kommer du i betragtning til et legat, vil dine personoplysninger blive opbevaret i to år fra bevillingstidspunktet

Når vi modtager dine personoplysninger eller dokumenter, hvori personoplysninger indgår, vil de blive opbevaret på en digital sag.

Bliver din ansøgning med bilag i forbindelse med ansøgningsprocessen printet ud, vil den blive makuleret efterfølgende, medmindre der foreligger særlige forhold, som tilsiger at dokumentet skal opbevares i fysisk form.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af personoplysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar, ligesom vi løbende udvikler vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede.

Adgangen til personoplysninger er begrænset til de medarbejdere, som har et legitimt behov for at kunne tilgå oplysningerne.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Oplysningspligten fremgår af artikel 13 og 14.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktinformation under pkt. 1. 

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset. 

Vi vil unne undlade at opfylde oplysningspligten overfor dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne. 

Du har – med lovens begrænsninger – følgende rettigheder:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) – dvs. ret til at få indsigt i de oplysnin-ger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores el-lers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og ma-skinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataan-svarlig til en anden uden hindring.
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage – i det omfang, du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat at opbevare dine personoplysninger. 

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret den 12. oktober 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændringer af vores forretningsgange.

Siden bruger cookies

Hvis du fortsætter på siden, accepterer du vores brug af cookies. Du kan læse mere ved at klikke her.

x

Accept cookies from this site

Read our Cookie- and Privacy Policy